KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zgierzu - Małgorzata Tomczak

Kwalifikacje zawodowe

nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki w zakresie edukacji początkowej

ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy terapeuta pedagogiczny

kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą

Kompetencje dyrektora

Dyrektor przedszkola w szczególności:

 1. kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizuje uchwały rady placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 9. stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki;
 10. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 11. współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi , w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 12. powołuje komisję rekrutacyjną;
 13. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustawą i rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz na zasadach określonych w planie nadzoru pedagogicznego
 14. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  • Dyrektor placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
  • Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.
  • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;

przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;

występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą placówki, radą pedagogiczną, rodzicami .

W przypadku nieobecności dyrektora placówki zastępuje go wicedyrektor.


Wicedyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zgierzu - Elżbieta Cłapa

Kwalifikacje zawodowe

nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

pedagogicznym w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego

terapeuta pedagogiczny

Kompetencje wicedyrektora

Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem przedszkola, a w szczególności:

1) kontroluje systematycznie nauczycieli w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej;

2) nadzoruje specjalistów zatrudnionych w przedszkolu z realizacji zadań określonych w planie pracy przedszkola;

3) bierze udział w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;

4) zastępuje dyrektora i reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora;

5) dysponuje środkami finansowymi w przypadku dłuższej nieobecności dyrektora.

3. Do obowiązków wicedyrektora należy w szczególności:

1) sporządzanie projektu planu pracy przedszkola na dany rok szkolny;

2) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu zgodnie z przyjętym planem pracy;

3) nadzór nad działalnością komisji rekrutacyjnych prowadzących rekrutację do przedszkola na dany rok szkolny

4) nadzorowanie przebiegu imprez organizowanych w przedszkolu;

5) systematyczna kontrola dzienników przedszkola i dzienników zajęć specjalistów;

6) planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

7) sporządzanie miesięcznych wykazów przepracowanych godzin ponadwymiarowych nauczycieli;

8) przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej co najmniej raz w roku szkolnym analizy wynikającej z prowadzonego nadzoru w zakresie kompetencji, formułowanie wniosków do dalszej pracy;

9) współpraca z rodzicami, w szczególności przez okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

10) współpraca z radą rodziców;

11) realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków nauczyciela;

12) wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora zgodnych z umową o pracę i przepisami prawa;

Wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem, w szczególności za:

 1. całokształt pracy przedszkola;
 2. za pełną i terminową realizację powierzonych zadań.
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu
data: 07-07-2020
wytworzył: Małgorzata Tomczak
data: 07-07-2020
data: 07-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 319